N Nieuws

Laatste mogelijkheid retributie

Het bestuur van Stichting OndernemersFonds Teylingen rond momenteel haar werkzaamheden af. Over 2016 en 2017 bestond de mogelijkheid voor ondernemers in de categorie Agrarische en Zorg om retributie aan te vragen van de opslag op de WOZ voor het ondernemersfonds. Ondernemers die van die mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt hebben, worden tot 31 augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om alsnog een verzoek tot retributie in te dienen.

U richt uw verzoek per email aan: info@ondernemersfondsteylingen.nl.

Bij uw verzoek voegt u een kopie van de WOZ-aanslag over 2016 respectievelijk 2017, waaruit het betreffende WOZ-object blijkt. Markeer dit duidelijk. Geef daarbij aan op welk bankrekeningnummer u een eventueel retributiebedrag wenst te ontvangen.

Verzoeken die na 31 augustus 2019 binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Stichting OndernemersFonds Teylingen heeft het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. De accountant heeft hierover een samenstellingsverklaring afgegeven. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn inmiddels aangeboden aan de Gemeente Teylingen.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2018

Einde OndernemersFonds Teylingen

Einde OndernemersFonds Teylingen (OFT)

Na het stopzetten van de financiering van het OFT per 1 januari 2018 zijn aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het OFT. Conform de statutaire doelstellingen van het OFT heeft het bestuur die behandeld. Het bestuur constateert dat er onvoldoende beroep gedaan wordt op de haar ter beschikking gestelde middelen, voor bestedingsdoelen die overeenkomen met haar oorspronkelijke doelstellingen. Het bestuur heeft dan ook besloten om met ingang van heden, 6 maart 2019, geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Uiteraard worden lopende (gehonoreerde) aanvragen afgewikkeld.

Afronding

Zodra één en ander is afgewikkeld, waaronder begrepen verantwoording ter zake de besteding van de subsidie conform de toepasselijke subsidieregels, worden de resterende subsidiemiddelen terug gestort naar de gemeente. Het bestuur heeft aldus het college van B&W, bij monde van wethouder B. Brekelmans, geïnformeerd.

Teylingen, 6 maart 2019

Bestuur OFT

Aanvragenoverzicht 2018

Bij het OndernemersFonds Teylingen zijn in 2018 de onderstaande aanvragen binnengekomen. Per aanvraag is de beslissing van het bestuur vermeld.

Aanvrager – Aanvraag – Besluit

 • Kernen Sassenheim, Voorhout, Warmond – Hanging Baskets 2018 – Goedgekeurd
 • Stichting Sportpromotie Teylingen – Activiteiten 2018 – Goedgekeurd
 • John Voordouw – Meerjarenplan Hanging Baskets – Afgewezen
 • Kern Voorhout – Kerstverlichting onderhoud voor 5 jaar – Goedgekeurd
 • Harddraverij Sassenheim – Bijdrage harddraverij 2018 – Goedgekeurd
 • Stichting Citymanagement Teylingen – Budget voor 4 jaar – Goedgekeurd voor 1 jaar (2019)
 • Business Women Teylingen – Budget div. plannen – Ingetrokken
 • Communicatie commissie Sassembourg – Kerstival – Goedgekeurd
 • InTeylingen – Budget Week van de Senioren – Afgewezen
 • Stichting Warmond Promotie – jaarbudget 2018 en 2019 – Goedgekeurd
 • Sail Warmond – bijdrage aan Sail 2018 – Goedgekeurd
 • John van der Tol – AED’s buitengebieden – Afgewezen
 • Kern Voorhout – Hanging Baskets 2019 – Goedgekeurd mits voor alle kernen
 • Ondernemerscollectief Jagtlust/Greenib – Onderzoek A44 – Afgewezen
 • Stichting Sportpromotie Teylingen – Activiteiten 2019 – Goedgekeurd
 • Upgrade recreatiegebied Oosteinde 2018-2019 – Doorverwezen naar Stichting Promotie Warmond
 • Jeneverboom 2018 en 2019 – Doorverwezen naar Stichting Promotie Warmond
 • KAVB Bollenstreek in Bedrijf – Geen nadere info ontvangen – Afgelegd
 • Warmond Winternight – Ingetrokken
 • TOV bijdrage aanloopkosten OFT- Goedgekeurd
 • Collectieve aanvraag centrum Sassenheim – In behandeling

OndernemersFonds gaat voor economische samenwerking in Teylingen

Volop kansen voor initiatiefrijke ondernemers en mooie plannen

 

 

Nadat de gemeenteraad van Teylingen besloot om voor 2018 de financiering van het OndernemersFonds te stoppen, ontstond een nieuwe fase voor het OFT-bestuur. Direct is bekend gemaakt dat het bestuur zorgvuldig met de nog resterende beschikbare gelden zou omgaan en deze uiteraard beschikbaar zouden blijven voor de ondernemers in Teylingen. Allereerst was het zaak om de werkzaamheden over 2017 af te ronden. Dat heeft enige tijd in beslag genomen, maar is nu gereed.

 

Samenwerking stimuleren

Overeenkomstig haar statuten blijft het fonds collectieve ondernemersactiviteiten stimuleren. Het OFT-bestuur vindt het belangrijk dat alle ondernemers in Teylingen goed vertegenwoordigd zijn en ondersteunt daarom initiatieven om te komen tot één sterke nieuwe ondernemersvereniging in Teylingen. Daar zijn financiële middelen voor beschikbaar.

 

Werkwijze

Het fondsbestuur werkt vanaf 2018 met een nieuwe set spelregels. Daarbij kiest het OFT ervoor om op een eenvoudige en transparante wijze middelen beschikbaar te stellen aan collectieve plannen. Aanvragen voor collectieve plannen kunnen per email worden ingediend. Op de website van het fonds (http://www.ondernemersfondsteylingen.nl) zijn deze regels terug te vinden onder “Plannen“. Aanvragen zullen daar ook worden gepubliceerd, evenals de beslissing erop. Het OFT neemt aanvragen in behandeling totdat het budget van het OFT volledig benut is (op=op).

 

Kansen

In de afgelopen maanden heeft het OFT al verschillende verzoeken ontvangen, zowel uit de winkelcentra, uit bedrijventerreinen en vooral ook Teylingenbreed. Met name dat laatste vindt het OFT-bestuur een goede insteek. Er zijn volop kansen om de economische samenwerking binnen de gemeente verder te stimuleren. Het OFT draagt daar graag aan bij. Daarom roept het OFT-bestuur de ondernemers (primair degenen die hebben bijgedragen aan het OndernemersFonds) in Teylingen op om uiterlijk 31 juli 2018 plannen en projecten in te dienen.

 

Jaarverslag 2017

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) presenteert het jaarverslag over 2017.

Verbindende rol

Het jaar 2017 was voor het Ondernemersfonds Teylingen het tweede pilotjaar. In 2017 heeft het bestuur een vervolg gegeven aan de uitrol van het fonds. Dit heeft geleid tot een flink aantal plannen die ingediend en gehonoreerd zijn. Tevens zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken belangenbehartigers en gemeente Teylingen. Dit ter voorbereiding op de eerder afgesproken evaluatie en daarop volgend de politieke besluitvorming over een mogelijk vervolg. Het fondsbestuur heeft hierin haar verbindende rol opgepakt.

Evaluatie

Volgens afspraak heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen het initiatief genomen om een enquête onder de Teylingse ondernemers te laten uitvoeren. Hierbij is nauw samengewerkt met zowel de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) als met de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd en met een adviesrapport aangeboden aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters & Wethouders van Teylingen.

Besluit

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de financiering van het OndernemersFonds Teylingen vanaf 1 januari 2018 stop te zetten. Het OFT-bestuur heeft in vervolg hierop besloten om allereerst binnen het afgesproken convenant haar werkzaamheden over 2017 af te ronden. Deze werkzaamheden zijn gereed en leiden tot het jaarverslag over 2017, dat inmiddels is goedgekeurd door de externe accountant en aangeboden aan de gemeente Teylingen.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2017

Vervolg

Voor het fondsbestuur is een nieuwe fase ingegaan, met een mandaat gebaseerd op de statuten van het fonds. Hierover is eerder dit bericht gepubliceerd.

Nieuwe fase voor OndernemersFonds Teylingen

Bestuur: “Ondernemersfonds gaat door, met beschikbare middelen”

 

Vanavond heeft de gemeenteraad van Teylingen het voorstel van het college van B&W over financiering van het Ondernemersfonds verworpen. Dat betekent dat in 2018 geen geld wordt toegekend aan het Ondernemersfonds. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Teylingen betreurt deze keuze. De raad heeft zich laten leiden door emotionele overwegingen en helaas niet gehandeld in het belang van samenwerking en economische ontwikkeling van geheel Teylingen.

Wat betekent dit voor het fonds?

Het OndernemersFonds Teylingen gaat een nieuwe fase in. Voor 2018 vindt geen aanvullende financiering plaats. De gelden die door de ondernemers in Teylingen zijn opgebracht blijven beschikbaar voor plannen die de samenwerking en economie versterken. Het fondsbestuur kiest ervoor om als een goed huisvader met deze middelen om te gaan. Het heeft inmiddels een werkwijze gereed om toekenning van fondsen eenvoudiger en transparanter te maken. Alvorens daarmee aan de slag te gaan neemt het bestuur de tijd om de gevolgen van de raadsbeslissing te beoordelen.

Voorzitter

Met de aanvaarding van een nieuwe werkkring, heeft voorzitter Esther Overweter per 30 november 2017 haar taken neergelegd. In de komende periode werken de overige bestuursleden aan invulling van de positie van voorzitter. Zodra deze bekend en benoemd is, volgt nadere berichtgeving.

Oproep evaluatie Ondernemersfonds

De gemeenteraad van Teylingen heeft eind 2015 besloten om een Ondernemersfonds in te stellen met een experiment-periode van twee jaar. Afgesproken is dat de werking van het fonds in de 2e helft van 2017 wordt geëvalueerd. Hiertoe zijn evaluatiecriteria opgesteld. In samenwerking tussen de besturen van het Ondernemersfonds Teylingen, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) is, zoals eerder afgesproken, een evaluatiecommissie samengesteld, die deze evaluatie uitvoert.

Wij vragen uw medewerking aan de evaluatie door het invullen van een digitale enquête die ongeveer 10 minuten in beslag zal nemen. De evaluatiecommissie roept ondernemers en betalers op om mee te werken aan de enquête. Heeft u geen email ontvangen, stuur dan een deelnameverzoek aan info@ondernemersfondsteylingen.nl, o.v.v. uw naam, het OZB-object (adres, postcode, plaats) waar t om gaat en uw e-mailadres. U ontvangt dan een link naar de enquête. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Warmond en Voorhout nog gastvrijer

Publicatie uit De Teylinger, week 29

Publicatie uit De Teylinger – week 29

Bezoekers aan het Oosthoutplein in Voorhout en Park Leerust in Warmond zal het direct opvallen. Beide plaatsen zijn weer een stukje meer gastvrij geworden. Het Oosthoutplein is opgefleurd door prachtige bloembakken, waardoor het plein er een stuk mooier uitziet. De bakken zijn geplaatst op initiatief van de Kern Voorhout van het OndernemersFonds Teylingen.

In Park Leerust is het nu duidelijk dat er geen verbod meer is op het aanmeren van boten. Citymanager John van der Tol heeft de gemeente geattendeerd op de onjuiste verbodsborden, die nog verwezen naar een inmiddels vervallen A.P.V. Het aantrekken van een Citymanager is één van de successen die door de samenwerkende ondernemers in Teylingen is gerealiseerd en waar zij collectief aan bijdragen via het Ondernemersfonds. Ook Gemeente Teylingen draagt bij aan het Citymanagement.

“Mooie voorbeelden die laten zien dat samenwerken loont!”, aldus OFT-voorzitter Esther Overweter.

Hangingbaskets in de winkelstraten

Maandag 15 en dinsdag 16 mei zullen in de winkelgebieden van Sassenheim, Voorhout en Warmond de gezamenlijk ingekochte Hanging Baskets worden geplaatst.

“De hangende bloembakken zullen een positieve bijdrage leveren aan de beleving door de consumenten aan de winkelgebieden in Teylingen”, aldus Citymanager John van der Tol. Voor het eerst zullen de bloembakken ook worden opgehangen in Voorhout en Warmond. De bloembakken worden betaald vanuit het Ondernemersfonds Teylingen.

Door het Noordwijkerhoutse bedrijf Entree Vert de opdracht te gunnen is ook voldaan aan de wens om zoveel mogelijk lokaal in te kopen.