N Nieuws

Aanvragenoverzicht 2018

Bij het OndernemersFonds Teylingen zijn in 2018 de onderstaande aanvragen binnengekomen. Per aanvraag is de beslissing van het bestuur vermeld.

Aanvrager – Aanvraag – Besluit

 • Kernen Sassenheim, Voorhout, Warmond – Hanging Baskets 2018 – Goedgekeurd
 • Stichting Sportpromotie Teylingen – Activiteiten 2018 – Goedgekeurd
 • John Voordouw – Meerjarenplan Hanging Baskets – Afgewezen
 • Kern Voorhout – Kerstverlichting onderhoud voor 5 jaar – Goedgekeurd
 • Stichting Citymanagement Teylingen – Budget voor 4 jaar – Goedgekeurd voor 1 jaar (2019)
 • Business Women Teylingen – Budget div. plannen – Afgewezen/Aanhouden
 • Communicatie commissie Sassembourg – Kerstival – Goedgekeurd met opmerkingen
 • InTeylingen – Budget Week van de Senioren – Afgewezen
 • Stichting Warmond Promotie – jaarbudget 2018 en 2019 – Afgewezen/Aanhouden
 • John van der Tol – AED’s buitengebieden – In behandeling
 • Kern Voorhout – Hanging Baskets 2019 – Goedgekeurd mits voor alle kernen
 • Ondernemerscollectief Jagtlust/Greenib – Onderzoek A44 – Afgewezen
 • Stichting Sportpromotie Teylingen – Activiteiten 2019 – Goedgekeurd

OndernemersFonds gaat voor economische samenwerking in Teylingen

Volop kansen voor initiatiefrijke ondernemers en mooie plannen

 

 

Nadat de gemeenteraad van Teylingen besloot om voor 2018 de financiering van het OndernemersFonds te stoppen, ontstond een nieuwe fase voor het OFT-bestuur. Direct is bekend gemaakt dat het bestuur zorgvuldig met de nog resterende beschikbare gelden zou omgaan en deze uiteraard beschikbaar zouden blijven voor de ondernemers in Teylingen. Allereerst was het zaak om de werkzaamheden over 2017 af te ronden. Dat heeft enige tijd in beslag genomen, maar is nu gereed.

 

Samenwerking stimuleren

Overeenkomstig haar statuten blijft het fonds collectieve ondernemersactiviteiten stimuleren. Het OFT-bestuur vindt het belangrijk dat alle ondernemers in Teylingen goed vertegenwoordigd zijn en ondersteunt daarom initiatieven om te komen tot één sterke nieuwe ondernemersvereniging in Teylingen. Daar zijn financiële middelen voor beschikbaar.

 

Werkwijze

Het fondsbestuur werkt vanaf 2018 met een nieuwe set spelregels. Daarbij kiest het OFT ervoor om op een eenvoudige en transparante wijze middelen beschikbaar te stellen aan collectieve plannen. Aanvragen voor collectieve plannen kunnen per email worden ingediend. Op de website van het fonds (http://www.ondernemersfondsteylingen.nl) zijn deze regels terug te vinden onder “Plannen“. Aanvragen zullen daar ook worden gepubliceerd, evenals de beslissing erop. Het OFT neemt aanvragen in behandeling totdat het budget van het OFT volledig benut is (op=op).

 

Kansen

In de afgelopen maanden heeft het OFT al verschillende verzoeken ontvangen, zowel uit de winkelcentra, uit bedrijventerreinen en vooral ook Teylingenbreed. Met name dat laatste vindt het OFT-bestuur een goede insteek. Er zijn volop kansen om de economische samenwerking binnen de gemeente verder te stimuleren. Het OFT draagt daar graag aan bij. Daarom roept het OFT-bestuur de ondernemers (primair degenen die hebben bijgedragen aan het OndernemersFonds) in Teylingen op om uiterlijk 31 juli 2018 plannen en projecten in te dienen.

 

Jaarverslag 2017

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) presenteert het jaarverslag over 2017.

Verbindende rol

Het jaar 2017 was voor het Ondernemersfonds Teylingen het tweede pilotjaar. In 2017 heeft het bestuur een vervolg gegeven aan de uitrol van het fonds. Dit heeft geleid tot een flink aantal plannen die ingediend en gehonoreerd zijn. Tevens zijn gesprekken gevoerd met alle betrokken belangenbehartigers en gemeente Teylingen. Dit ter voorbereiding op de eerder afgesproken evaluatie en daarop volgend de politieke besluitvorming over een mogelijk vervolg. Het fondsbestuur heeft hierin haar verbindende rol opgepakt.

Evaluatie

Volgens afspraak heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen het initiatief genomen om een enquête onder de Teylingse ondernemers te laten uitvoeren. Hierbij is nauw samengewerkt met zowel de Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) als met de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd en met een adviesrapport aangeboden aan de gemeenteraad en het college van Burgemeesters & Wethouders van Teylingen.

Besluit

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de financiering van het OndernemersFonds Teylingen vanaf 1 januari 2018 stop te zetten. Het OFT-bestuur heeft in vervolg hierop besloten om allereerst binnen het afgesproken convenant haar werkzaamheden over 2017 af te ronden. Deze werkzaamheden zijn gereed en leiden tot het jaarverslag over 2017, dat inmiddels is goedgekeurd door de externe accountant en aangeboden aan de gemeente Teylingen.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2017

Vervolg

Voor het fondsbestuur is een nieuwe fase ingegaan, met een mandaat gebaseerd op de statuten van het fonds. Hierover is eerder dit bericht gepubliceerd.

Nieuwe fase voor OndernemersFonds Teylingen

Bestuur: “Ondernemersfonds gaat door, met beschikbare middelen”

 

Vanavond heeft de gemeenteraad van Teylingen het voorstel van het college van B&W over financiering van het Ondernemersfonds verworpen. Dat betekent dat in 2018 geen geld wordt toegekend aan het Ondernemersfonds. Het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Teylingen betreurt deze keuze. De raad heeft zich laten leiden door emotionele overwegingen en helaas niet gehandeld in het belang van samenwerking en economische ontwikkeling van geheel Teylingen.

Wat betekent dit voor het fonds?

Het OndernemersFonds Teylingen gaat een nieuwe fase in. Voor 2018 vindt geen aanvullende financiering plaats. De gelden die door de ondernemers in Teylingen zijn opgebracht blijven beschikbaar voor plannen die de samenwerking en economie versterken. Het fondsbestuur kiest ervoor om als een goed huisvader met deze middelen om te gaan. Het heeft inmiddels een werkwijze gereed om toekenning van fondsen eenvoudiger en transparanter te maken. Alvorens daarmee aan de slag te gaan neemt het bestuur de tijd om de gevolgen van de raadsbeslissing te beoordelen.

Voorzitter

Met de aanvaarding van een nieuwe werkkring, heeft voorzitter Esther Overweter per 30 november 2017 haar taken neergelegd. In de komende periode werken de overige bestuursleden aan invulling van de positie van voorzitter. Zodra deze bekend en benoemd is, volgt nadere berichtgeving.

Oproep evaluatie Ondernemersfonds

De gemeenteraad van Teylingen heeft eind 2015 besloten om een Ondernemersfonds in te stellen met een experiment-periode van twee jaar. Afgesproken is dat de werking van het fonds in de 2e helft van 2017 wordt geëvalueerd. Hiertoe zijn evaluatiecriteria opgesteld. In samenwerking tussen de besturen van het Ondernemersfonds Teylingen, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) is, zoals eerder afgesproken, een evaluatiecommissie samengesteld, die deze evaluatie uitvoert.

Wij vragen uw medewerking aan de evaluatie door het invullen van een digitale enquête die ongeveer 10 minuten in beslag zal nemen. De evaluatiecommissie roept ondernemers en betalers op om mee te werken aan de enquête. Heeft u geen email ontvangen, stuur dan een deelnameverzoek aan info@ondernemersfondsteylingen.nl, o.v.v. uw naam, het OZB-object (adres, postcode, plaats) waar t om gaat en uw e-mailadres. U ontvangt dan een link naar de enquête. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Warmond en Voorhout nog gastvrijer

Publicatie uit De Teylinger, week 29

Publicatie uit De Teylinger – week 29

Bezoekers aan het Oosthoutplein in Voorhout en Park Leerust in Warmond zal het direct opvallen. Beide plaatsen zijn weer een stukje meer gastvrij geworden. Het Oosthoutplein is opgefleurd door prachtige bloembakken, waardoor het plein er een stuk mooier uitziet. De bakken zijn geplaatst op initiatief van de Kern Voorhout van het OndernemersFonds Teylingen.

In Park Leerust is het nu duidelijk dat er geen verbod meer is op het aanmeren van boten. Citymanager John van der Tol heeft de gemeente geattendeerd op de onjuiste verbodsborden, die nog verwezen naar een inmiddels vervallen A.P.V. Het aantrekken van een Citymanager is één van de successen die door de samenwerkende ondernemers in Teylingen is gerealiseerd en waar zij collectief aan bijdragen via het Ondernemersfonds. Ook Gemeente Teylingen draagt bij aan het Citymanagement.

“Mooie voorbeelden die laten zien dat samenwerken loont!”, aldus OFT-voorzitter Esther Overweter.

Hangingbaskets in de winkelstraten

Maandag 15 en dinsdag 16 mei zullen in de winkelgebieden van Sassenheim, Voorhout en Warmond de gezamenlijk ingekochte Hanging Baskets worden geplaatst.

“De hangende bloembakken zullen een positieve bijdrage leveren aan de beleving door de consumenten aan de winkelgebieden in Teylingen”, aldus Citymanager John van der Tol. Voor het eerst zullen de bloembakken ook worden opgehangen in Voorhout en Warmond. De bloembakken worden betaald vanuit het Ondernemersfonds Teylingen.

Door het Noordwijkerhoutse bedrijf Entree Vert de opdracht te gunnen is ook voldaan aan de wens om zoveel mogelijk lokaal in te kopen.

Vliegende start voor Keurmerk Veilig Ondernemen in Voorhout

Op initiatief van Citymanager John van der Tol is gestart met het traject Keurmerk Veilig Ondernemen Voorhout (KVO Voorhout). Ondernemers in het winkelgebied van Voorhout gaan zich inspannen om het keurmerk dit jaar nog binnen te halen. Maandag werden de handtekeningen gezet onder een intentieverklaring. De ondernemers worden daarbij gesteund en geholpen door de gemeente, politie en brandweer. Doel is om het centrum schoon, heel en veilig te maken. “Het is een vliegende start, net zoals destijds in Sassenheim” herinnert burgemeester Carla Breuer. John van der Tol voegt daaraan toe; “zo’n traject verbind ook ondernemers met elkaar, ook een win-win situatie in dit project”.

De betrokken partijen hebben al een scan gemaakt waaruit 41 verbeterpunten kwamen. Het gaat daarbij om het opruimen van zwerfafval, verkeersveiligheid, het verhuizen van een brievenbus, maar ook brandpreventie bij ondernemers. Na het nemen van maatregelen volgt een controle door een onafhankelijke instantie en men hoopt in december een ster als tastbaar bewijs van het keurmerk in de wacht te slepen.

Jaarverslag 2016

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT) presenteert het jaarverslag over 2016.

Opstartjaar

Het jaar 2016 was voor het Ondernemersfonds Teylingen een opstartjaar. Na de politieke besluitvorming door de gemeenteraad van Teylingen kon het fonds per 1 januari 2016 actief aan de slag, na een voorbereidingsperiode. De onderliggende stichting is notarieel op 16 juli 2015 opgericht. Met name de eerste 6 maanden van 2016 kenmerken zich als aanloopperiode. Medio 2016 kreeg de stichting de beschikking over de door Gemeente Teylingen via een opslag op de WOZ-niet-woningen opgehaalde gelden.

 

Projectaanvragen

Vanaf medio 2016 kwamen de projectaanvragen uit de diverse gebieden en sectoren op gang. Diverse collectieven van ondernemers hebben in totaal 10 plannen ingediend, welke zijn gehonoreerd, na toetsing aan de daartoe opgestelde criteria. De Stichting stimuleert daarbij gezamenlijke, lokale inkoopactiviteiten.

 

Verbindende rol

Gedurende het opbouwjaar 2016 heeft het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen aandacht besteedt aan haar verbindende rol, zowel binnen de gebieden en sectoren, als binnen ondernemend Teylingen als geheel. Hier was na de complexe aanloop naar de tot standkoming van het fonds, duidelijk behoefte aan. Gedurende 2017 krijgt dit verdere vorm en zal toegewerkt worden naar een evaluatie van de opzet en werking van het fonds.

Jaarverslag OndernemersFonds Teylingen 2016

Winkelkernen Sassenheim, Voorhout en Warmond in de bloemen

Winkelkernen Sassenheim, Voorhout en Warmond in de bloemen

 

 

Woensdagmiddag 15 maart tekende ondernemer John Voordouw namens de winkelkernen Sassenheim, Voorhout en Warmond de overeenkomst met het Noordwijkerhoutse bedrijf Entree Vert voor de plaatsing en het onderhoud van in totaal 138 Hanging Baskets verdeeld over de 3 winkelkernen.

 

Ondernemersfonds

De financiering van de hangende bloembakken is mogelijk gemaakt door alle bedrijven in de winkelkernen van Sassenheim, Voorhout en Warmond en betaald via het Ondernemersfonds Teylingen. Met deze opdracht is een bedrag van € 15.000 gemoeid.

Het winkelgebied van Sassenheim had in 2016 de primeur voor Teylingen. Dit jaar zijn er ook vanaf week 19 en/of week 20 Hanging Baskets te zien in Voorhout (Herenstraat, Jacoba van Beierenhof, Oosthoutplein) en de Dorpsstraat in Warmond.

 

Samenwerking

Door de inzet van o.a. Jules de Vries (namens Sassenheim), Rob Molenaar (namens Warmond), Ab van Kesteren en John Voordouw (beide namens Voorhout) en de Citymanager John van der Tol is er een samenwerking ontstaan en hebben de 3 kernen gezamenlijk de inkoop gerealiseerd.

John van der Tol: “de Hanging Baskets zorgen voor positivisme, rust, inspiratie en gezelligheid, een mooie versterking voor de beleving in de winkelstraten.”

 

Lokaal zaken doen

Het bestuur van het Ondernemersfonds Teylingen stimuleert de kernbesturen om zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Nadat diverse Teylinger bedrijven in de aanbesteding afhaakten is contact gezocht met Entree Vert uit de buurtgemeente Noordwijkerhout. Deze specialist is al jaren een betrouwbare leverancier voor de gemeente Teylingen. John Voordouw: “De Hanging Baskets geven de hele zomer plezier en worden begin oktober weer weggehaald om zo tijdig plaats te maken voor de feestverlichting (Sassenheim en Voorhout).”