P Plannen

Hoe kunt u gebruik maken van het Ondernemersfonds?

Regels aanvragen fondsen uit Ondernemersfonds, vanaf 1 januari 2018

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten om de opslag op de WOZ-niet-woningen voor 2018 stop te zetten. Daarmee is de financiering van het OndernemersFonds Teylingen (OFT) per 1 januari 2018 gestopt.

Het bestuur van het OFT heeft besloten om, overeenkomstig de statutaire doelstellingen van de Stichting OndernemersFonds Teylingen, de nog beschikbare fondsen te blijven beheren. Daarbij staat samenwerking en economische ontwikkeling van ondernemers in Teylingen centraal.

Indienen plan

Het bestuur heeft besloten om ondernemers in de gemeente Teylingen, primair degenen die hebben bijgedragen aan het Ondernemersfonds, in de gelegenheid te stellen om projecten en plannen in te dienen. Daarbij gelden de volgende regels:

  1. Elke aanvraag wordt elektronisch ingediend via info@ondernemersfondsteylingen.nl
  2. Elke aanvraag moet betrekking hebben op een collectief plan, dus gedaan worden door een groep ondernemers. Zij dienen gemotiveerd draagvlak voor het plan of project aan te tonen.
  3. Elke aanvraag heeft als doel om de economie in Teylingen of een deelgebied te ondersteunen en/of
  4. Elke aanvraag heeft als doel om de samenwerking tussen ondernemers in Teylingen of een deelgebied te ondersteunen.
  5. De aanvragers hebben bij voorkeur aantoonbaar geen gebruik gemaakt van de retributieregeling.
  6. Aanvragen hebben bij voorkeur betrekking op Teylingen-brede plannen of projecten.
  7. Elke aanvraag wordt vergezeld van een onderbouwing, die duidelijk maakt waar het plan of project voor bedoeld is.
  8. Elke aanvraag wordt onderbouwd met een begroting of offerte van een leverancier (op naam van de aanvragers).
  9. Het OFT stelt geen budgetten ter beschikking. De factuur (gemaximeerd tot het beschikbaar gestelde bedrag) van een project of plan, wordt door de leverancier gestuurd aan het Ondernemersfonds.
  10. Aanvragen worden behandeld totdat het budget van het OndernemersFonds Teylingen is opgebruikt.

Aanvragen

Het OFT roept ondernemers in Teylingen (primair degenen die hebben bijgedragen aan het OFT) op om collectieve plannen of projecten in te dienen, waarvan zij menen dat deze in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds. Het bestuur van het OFT streeft naar afhandeling van de aanvragen binnen één maand nà indienen, doch kan deze termijn verlengen indien meer informatie nodig is of bij onvolledige aanvragen.

Van 1 december 2018 tot en met 31 maart 2019 worden aanvragen niet in behandeling genomen. Dit in verband met de ontwikkelingen om te komen tot een Teylingenbrede ondernemersvertegenwoordiging voor alle ondernemers.

Aanvragers ontvangen na 1 april 2019 bericht over hun aanvraag.